Sauvo-Karunan_seurakunta
lasimaalaus


Etusivulle

Toiminta
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset
Hautaus ja muistotilaisuus
Rippikoulu

Apua elämään

Ajankohtaisia toimintatietoja


Toiminnan vastuualueet
Todistus
Palvelu
Kasvatus


 
facebook
facebook.com/Sauvo.Karuna


Yhteystiedot
Henkilökunta
Luottamushenkilöt
Sähköinen asiointi
 

Päätöksenteko
Rakennushankkeita
Kirkot
Pappila
Seurakuntatalot

Historia

Linkit

Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

Evankelis-luterilainen kirkko
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteet
Palveleva netti
Kotimaa24

Toisenlaiset lahjat


Päivitetty 081014 ke


Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa

Sauvo-Karunan seurakunnan strategia 2011-2020
Kirkkoneuvosto 22.3.2011 § 39
Kirkkovaltuusto 28.6.2011 § 21


Visiomme / Missiomme / Olemme vuonna 2020 / Tavoitteita / Taustaa ja perustaa

Visiomme

Seurakunta on jokaiselle perhe ja jokainen perhe on pieni seurakunta,
jossa Jumalan sana ja läsnäolo antavat
voimaa elämän arkeen ja merkityksen elämälle.

“Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia,
vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.”
(Ef. 2:19)

Missiomme

Jumalan läsnäolon voimalla todistamme Hänestä, Luojasta, Lunastajasta ja Pyhittäjästä, jotta hän olisi ihmisille tämän elämän voima ja tulevan elämän toivo.
Jumalan rakkauden vastaanottaneina palvelemme, jotta ihmiset niin paikkakunnalla kuin kaukana maailmalla  voivat tuntea Jumalan rakkauden toisten ihmisten teoissa ja saavat avun elämänsä vaivoihin.
Jumalan viisauden avulla kasvatamme Hänen perheväkeään kaikissa elämänvaiheissa elämään pyhien kansana, todistamaan Vapahtajasta teoin ja sanoin, rakentamaan yhteyttä toisiin kristittyihin Jumalan luomassa maailmassa sekä hakemaan kaikkeen voimaa Jumalan läsnäolosta sanassa ja sakramenteissa.

Olemme vuonna 2020

* Ihmisläheinen ja itsenäinen toimintayksikkö
* Toiminnaltamme vireä
* Otamme tulijat lämpimästi vastaan
                    "Rakastamme omiksemme."
* Reilu ja ekologinen
* Läsnä paikkakuntalaisten elämässä
                kasvoista kasvoihin
                verkkoyhteisöt
                juhlat ja tapahtumat
                päivähoito, koulu, palvelukeskus
                kasvoinamme ovat henkilökuntamme ja toiminnassamme aktiiviset maallikot

* Toimissamme suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen
* Rakennusperinnöstämme huolehtiminen
* Hallinnoltamme tehokas ja kevyt

Tavoitteita

Hengelllinen elämä / Viestintä / Vastuu lähimmäisistä / Rakenteet / Strategian päivitys

Hengellinen elämä ja sen ylläpitäminen

* tuemme kotien hengellistä kasvatusta järjestämällä lapsille ja nuorille toimintaa
vauvaiästä rippikouluun asti
* kehitämme nuorten aikuisten omaehtoista toimintaa
* tarjoamme mahdollisuuden jäsentemme hengelliseen etsintään ja kasvuun: olemme valmiita avoimeen vuorovaikutukseen ja keskusteluun
* monipuolinen jumalanpalveluselämä
* etsimme ennakkoluulottomasti erilaisia keinoja tavoittaa ihmisiä eri elämäntilanteissa
* pyrimme pitämään osuutemme kunnan väestöstä samana tai kasvattamaan sitä

Viestinnän kehittäminen ja näkyvyys

* käytämme paikkakunnallamme käytettävissä olevia viestinnän keinoja toiminnastamme kertomiseen
* kehitämme seurakuntamme internet-sivuja ja olemme mukana tietoyhteiskunnassa
* tuemme jäsentemme hengellistä elämää paikallisten viestivälineiden kautta
* toimimme avoimesti ja näkyvästi niin toiminnan kuin hallinnon osalta

Vastuu lähimmäisistä

* tarjoamme mielekästä vapaaehtoistyötä jäsenillemme
* luottamushenkilöt kertovat rohkeasti seurakunnan toiminnasta ja antavat palautetta
* työntekijöille
* kannamme vastuuta heikommassa asemassa olevista ihmisistä lähellä ja kaukana

Rakenteet palvelevat
toimintaa

* henkilöstörakenteemme on tasapainossa haasteidemme kanssa
* olemme valmiita yli seurakuntarajojen ulottuvaan toimintaan, mikäli palvelee perustehtäväämme ja on sekä taloudellisesti että hallinnollisesti perusteltua
* hallintomme on toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen, toimimmepa yksittäisessä talousmallissa tai yhteistalousmallissa
* olemme valmiita tekemään yhteistyötä muiden eri toimijoiden kanssa

Strategian päivitys ja uudistuminen

Seurakuntamme seuraa toimintaympäristöään ja siinä tapahtuvia muutoksia kehittää jatkuvasti toimintaansa perustehtävälleen uskollisena.
Olemme valmiita korjaamaan strategiaamme ja perustoimintokuvaustamme ympäristömme muuttuessa.
Toimintasuunnitelmassa ratkaistaan aina toiminnan painopisteet ja yksityiskohdat.
Jäsentemme juhlassa ja arjessa olemme valmiita elämään myös heidän surussaan ja ahdistuksessaan.
 Samalla varaudumme muutoksiin ja uudistuksiin asenteiden, rakenteiden ja taloudellisten resurssien tasolla.

Taustaa ja perustaa

Lutherin Vähässä Katekismuksessa luvut alkavat toteamuksella “niin kuin perheenisän on ne väelleen yksinkertaisesti opetettava”. Perheväki ymmärretään nykyään kovin toisin, ja suuri osa ihmisistä elää tilanteessa, joita he eivät itse hahmota perheeksi. Yhteiskunnassa ja sen myötä kirkossakin on rinta rinnan hyvin erilaisia perheitä — ja kirkko voi nähdä tehtäväkseen lujittaa perheitä.

Kirkko on Jumalan perheväki, mutta toisaalta perhe voi olla pieni seurakunta, joka saa yhteiseen ja jäsentensä elämään voimaa Jumalan sanasta ja läsnäolosta. Kirkon seurakunta tukee kodin seurakuntaa tämän toteuttaessa kristillistä kasvatusta. Kirkon opetus jatkuu läpi elämän ja kirkko koskettaa ihmisiä erityisesti elämänvaiheiden murroksissa. Koska perheen elämä on ennen kaikkea arkea, kirkon on tuotava evankeliumi elämän arjen oleelliseksi osaksi

Jumalan tahdon mukaiseen elämään kuuluu uskollisuus ja luotettavuus kaikissa ihmissuhteissa. Lähimmissä ihmissuhteissa — perheessä, parisuhteessa — ihanteet ovat eniten koetuksella. Kirkon on mielekästä tukea perheitä elämään ihmissuhteita koskevaa Jumalan tahtoa todeksi, koska se vähentää tarvetta käpertyä itseensä ja omiin ongelmiinsa ja antaa siten mahdollisuuksia toteuttaa Jumalan rakkautta tässä maailmassa.

Nyky-Suomessa monet aikuiset elävät yksin tai muuten elämänmuodossa, jota he eivät hahmota perheeksi. Koska ihminen on yhteisöllinen olento, hekin tarvitsevat yhteisöjä, joiden jäseninä he voivat elää. Työn, opiskelun tai harrastuksien tarjoama yhteisöllisyys on usein suorituskeskeistä. Seurakunta voi olla mahdollisuus yhteisöllisyyteen ilman suorituspaineita.

Näky Jumalan perheestä on selkein jumalanpalveluksessa, koska se on kaikille avoin. Samalla näky on haaste jumalanpalveluselämälle, koska kokoontumisen tulee olla mielekäs hyvin erilaisille ihmisille. Jumalanpalvelukseen kokoontuu yhteen perheiden muodostamia pieniä seurakuntia ja myös niitä, joilla ei arjessa ole perhettä elinympäristönään. He tulevat Jumalan sanan kuulijoiksi ja sakramenttien vastaanottajiksi saadakseen lisää Jumalan rakkauden voimaa arjen elämiseen Jumalan lapsina.

Perhenäystä nouseva seurakunnan tehtävä edellyttää jumalanpalvelusten lisäksi myös muita toimintamuotoja, joihin eri-ikäiset voivat osallistua yhdessä, sillä yhdessä tekeminen ja kokeminen vahvistaa perheiden eheyttä ja yhteyttä.  Siten esim. perhekerhot ovat hyvin tärkeä toimintamuoto.