Sauvo-Karunan_seurakunta
lasimaalaus


Etusivulle

Toiminta
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset
Hautaus ja muistotilaisuus
Rippikoulu

Apua elämään

Ajankohtaisia toimintatietoja


Toiminnan vastuualueet
Todistus
Palvelu
Kasvatus


 
facebook
facebook.com/Sauvo.Karuna


Yhteystiedot
Henkilökunta
Luottamushenkilöt
Sähköinen asiointi
 

Päätöksenteko
Rakennushankkeita
Kirkot
Pappila
Seurakuntatalot

Historia

Linkit

Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

Evankelis-luterilainen kirkko
Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteet
Palveleva netti
Kotimaa24

Toisenlaiset lahjat


Päivitetty 071014 ke


Todistus

Jumalan läsnäolon voimalla todistamme Hänestä, Luojasta, Lunastajasta ja Pyhittäjästä, jotta hän olisi ihmisille tämän elämän voima ja tulevan elämän toivo.

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan toiminnallinen ydin.
Messussa yhdistyvät Jumalan läsnäolon eri puolet: Hän on läsnä Sanan julistuksessa, Hän antaa ruumiinsa ja verensä ravinnoksi ja Hän elävöittää kokoontuneen seurakunnan, joka rukouksissaan tuo koko kristikunnan ja luomakunnan Jumalan eteen.
Kirkollisissa toimituksissa ihmiset ovat elämänsä käännekohdissa Jumalan edessä ja saavat seurakunnan esirukouksen.
Seurakunta todistaa Jumalastaan ja uskostaan sanoillaan, teoillaan ja elämällään. Seurakunnan kokoontumisista ja armollisen Jumalan kohtaamisen kokemuksista kristityt saavat voimaa todistaa.


Todistuksen vastuualueeseen kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, musiikki, tiedotus, muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö.


Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelukset valmistellaan ja toteutetaan niin, että niihin osallistuneet haluavat tulla uudestaankin. Sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä, pitkäperjantaita lukuun ottamatta, vietetään ehtoollista. Lapsiperheille sopivia messuja on muutaman kerran vuodessa.
Karunan kirkossa on sanajumalanpalvelus torstai-iltaisin juhannuksesta koulun alkuun.  Sauvon kirkossa vietetään puolipäivän rukoushetkeä päivittäin tiekirkkokauden ajan.
Seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten toteuttamiseen lisätään. Seurakunnan piirissä kokoontuvat ryhmät liitetään jumalanpalvelus­elämään mahdollisuuksien mukaan Jumalanpalveluksissa otetaan huomioon myös paikkakunnalla toimivia ryhmiä ja yhteisöjä.
Kirkkoherra saarnaa Sauvon kirkon kuvista noin kerran kuukaudessa.
Paastonajan lopulle rakennetaan Pappilantien varrelle Ristintien pysäkit.

Kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset ovat laajemmin ymmärrettynä osa jumalanpalveluselämää. Kaste on lisäksi erityisasemassa, koska se on sakramentti.
Yleisimmät kirkolliset toimitukset ovat kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Niiden lisäksi toimitetaan pyynnöstä avioliiton siunaamisia, maahan kätkemisiä sekä Kirkollisten toimitusten kirjan mukaisia siunaamisia.
Toimituksia edeltää toimituskeskustelu, kasteiden osalta kodeissa, vihkimisten ja hautaan siunaamisten osalta kirkkoherranvirastossa tai kirkossa. Keskustelun pohjaksi ja juhlan valmistelun helpottamiseksi tilaisuuden järjestäjät saavat etukäteen vihkosen, jossa esitellään toimituksen sisältöä ja kaavojen antamia vaihtoehtoja.
Kasteita ohjataan yhä enemmän tapahtumaan kirkoissa. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen jumalanpalvelusluonnetta painotetaan.
Vainajat saatetaan odottamaan kuolleitten ylösnousemusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsikirjojen ja Kirkon perinteiden mukaisin menoin. Hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa kiireettömästi ja siten aikaa surun käsittelylle antaen. Pappi ja kanttori ovat läsnä haudalla ja osallistuvat muistotilaisuuteen, ellei toisin sovita. Pappi ja kanttori ovat toivottaessa läsnä myös maahan kätkemisen yhteydessä. Kantajilla on mahdollisuus harjoitella kantamista seurakunnan arkulla seurakuntamestarin opastuksella. Kirkkoon kuulumattoman hautauksen yhteydessä vietetään omaisten niin toivoessa rukoushetki surussa. Ulkopaikkakuntalaisten kirkkoon kuulumattomien hautaan siunaamisesta päättää heidän asuinpaikkansa kirkkoherra ja siunaaminen toimittaa kyseisen seurakunnan pappi.
Seurakuntalaiset voivat antaa omia hautajaisiaan koskeva tahtonsa seurakunnan haltuun.

Seurakunnalliset tilaisuudet

Seurakuntalaisten tarpeista, kirkon tehtävästä ja työntekijöiden kiinnostuksesta nousee kysymyksiä ja haasteita, jotka ylittävät tehtäväalueiden rajat ja joihin muut seurakuntatilaisuudet voivat vastata.
Kinkereitä  ja seuroja pidetään muutaman kerran vuodessa.
Miesten sauna on kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Pieni pyhiinvaellus Sauvosta Karunaan järjestetään jonakin kesätorstaina.
Raamattupiirejä yms. maallikkojen vetämää toimintaa on mahdollisuuksien mukaan.
Jos riittävää kiinnostusta on, järjestetään matkoja alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin.

Tiedotus

Tiedotus huolehtii siitä, että seurakunnan tapahtumat, toiminta ja elämä ovat esillä paikkakunnalla leviävissä lehdissä ja että seurakunnan verkkosivustossa on ajan tasalla olevaa tietoa.
Viikkoilmoituksissa ovat seurakunnan ajankohtaiset toimintatiedot sekä kastetut, kuulutetut ja hautaan siunatut.
Seurakunnan tarjouspyynnöt yms. julkaistaan Kunnallislehdessä siten, että yksityiskohtaisten tietojen osalta viitataan seurakunnan verkkosivustoon.
Seurakunnan päätöksenteosta tiedotetaan Kunnallislehdelle, Salon Seudun Sanomille, Turun Sanomille, Turun Radiolle sekä STT:n Turun toimitukselle. Asioista tiedotetaan mahdollisemmin varhaisessa vaiheessa, jotta seurakuntalaiset voivat asiallisen tiedon pohjalta keskustella päätöksiä tekevien edustajiensa kanssa.
Verkkosivustoa kehitetään jatkuvasti. Se on myös osa evl.fi-portaalia.

Musiikki

Kirkollisen ja hengellisen musiikin opetusta seurakuntalaisille toteutetaan lasten laulukerhossa, rippikoulutyössä sekä yhteislaulutilaisuuksissa.
Tähän kuuluu oleellisesti kuorotoiminnan harjoittaminen. Kirkkokuoro kokoontuu viikoittain.
Jumalanpalvelusmusiikin kehittäminen. Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalvelusmusiikin suunnitteluun ja toteuttamiseen
Uuden hengellisen musiikin tutuksi tekeminen toteutuu mm. kirkkokonserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa.

Muu seurakunnallinen toiminta

Muihin tehtäväalueisiin kuulumaton seurakuntatyö ja tehtäväalueiden rajat ylittävän tulevaisuuden seurakuntatyön valmistelu.
Jotkut seurakuntalaiset eivät liikuntarajoitteensa vuoksi voi osallistua messuun, joten heidän mahdollisuutensa ehtoollisen nauttimiseen on yksityisen ehtoollisen varassa. Heille järjestetään tähän tilaisuus kirkkovuoden juhla-aikoina ja syntymäpäivänsä yhteydessä.
Sauvon kirkko ja Karunan kirkko ovat Tiekirkkona avoinna kesällä. Sauvon kirkossa on opastus, ja oppaat pitävät päivärukouksen. Karunan kirkko on avoinna ilman erityistä henkilökuntaa hautausmaatyöntekijän työajan puitteissa.

RESURSSIT

Todistuksen tehtävistä vastaavat kirkkoherra ja kanttori. Toimistonhoitaja huolehtii tiedotuksesta laatimalla lehti-ilmoitukset. Seurakuntamestari vastaa jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten ulkoisista edellytyksistä. Muut työntekijät osallistuvat satunnaisesti. Kesällä työhön osallistuvat myös Sauvon kirkon oppaat.
Kirkkoneuvoston yhteyshenkilö on Jouko Fränti.
Kaksi kirkkoa antavat tilat seurakunnan kokoontumiseen ja kirkollisiin toimituksiin.kaksi seurakuntataloa pihoineen, pitäjän muut kokoontumistilat, Pappila, seurakuntalaisten kodit sekä pitäjän koko alue.
Lisäksi ajoittain on käytettävissä ulkopuolisia saarnaajia ja puhujia sekä kuoroja. Varaudutaan maksamaan muutaman kerran vuodessa palkkio ja matkakulut vierailevalle saarnaajalle.
Kirkkoherran ja kanttorin vapaaviikonloppujen sijaisuudet hoidetaan palkkiotoimisesti, mutta vuosilomat kuukausipalkkaisesti.
Kirkollisiin toimituksiin rohkaistaan tuomaan pappi siitä seurakunnasta, johon asianomainen kuuluu.  Pappien ja kanttorien matkakuluja voidaan tietyin edellytyksin korvata Sauvo-Karunan varoista.
Kirkollisia toimituksia ei oteta viikonvaihteisiin, joina kirkkoherra, kanttori ja seurakuntamestari ovat vapaalla.